Mediátor – o nás

O Nás

Právnik – JUDr. Mgr. Peter Dzurilla, Dr.h.c., LL.M.

JUDr. Mgr. Peter Dzurilla, Dr.h.c., LL.M. je právnik, mediátor, vysokoškolský učiteľ (Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela) a reportér zahraničného spravodajstva. V rámci týchto činností má bohaté skúsenosti ako nezávislý, nestranný a objektívny sprostredkovateľ riešenia sporov. Pri komunikácii so sporovými stranami upredňostňuje predovšetkým nielen právnu a zákonnú rovinu, ale hlavne ľudský a individuálny prístup k jednotlivým klientom.

V súčasnosti sa venuje okrem výkonu mediačnej činnosti aj lektorskej a publikačnej činnosti pre rôzne oblasti práva s primárnym zameraním na Ústavné právo a Správne právo Slovenskej republiky. V rámci svojej činnosti je často zapájaný ako externý spolupracovník pri vytváraní bezpečného prostredia v rámci prevencie kriminality alebo prevencie korupčného správania v orgánoch štátnej a verejnej správy.

  • Dlhoročné skúsenosti z oblasti práva

  • Ľudský a profesionálny prístup

  • Prevencia korupčného správania a kriminality

  • Publikačná a školiaca činnosť

  • Dodržiavanie zákonnosti a odbornosti

  • Individuálny prístup ku každému prípadu

 

Filozofia mediácie

Základným piliérom mediácie je princíp “win-win” pre obe strany. Snažíme sa dosiahnuť obojstrannú spokojnosť pri vyriešení akéhokoľvek konfliktu v rámci zákonných možností.

Naše princípy

Medzi naše princípy patrí profesionalita, dôvera, individuálny prístup, neutralita, nezávislosť a nestrannosť mediátora. Samozrejme, zachovávame aj princíp dôvery a dôvernosti po celý čas.

Kľúč k úspechu

Pri praktickom výkone mediácie sme zistili, že kľúčom k úspechu je pochopenie odlišnosti strán a zmeny ich súperenia na spoluprácu pri riešení konfliktu. Iba vtedy môže zvíťaziť každý.

Prečo si klienti vyberajú práve nás?

Mediácia šetrí čas a jednou z jej najväčších výhod je práve jej rýchlosť, kedy je v niektorých prípadoch možné úspešne ukončiť mediáciu v priebehu niekoľkých dní. Na rozdiel od bežného súdneho konania, kde je proces zdĺhavý a k reálnemu súdnemu konaniu môže dôjsť až o niekoľko mesiacov, pri mediácii môže mediátor začať konať prakticky okamžite po tom, ako ho osloví niektorá zo zúčastnených strán. Celý proces mediácie je zložený z niekoľkých sedení, avšak nie je vylúčené, že dohoda sa medzi stranami uzavrie už na prvom mediačnom stretnutí.

Mediácia zároveň šetrí finančné prostriedky na súdne trovy konania a právne zastúpenie. Náklady na mediačnú činnosť sú podstatne nižšie ako poplatky pri riešení sporu súdnou cestou. V prípade, že už medzi stranami prebieha súdny spor a dokážu sa dohodnúť prostredníctvom mediácie, vráti sa im podstatná časť súdnych poplatkov (ide od 30 – 90% celkových nákladov v závislosti od toho, v ktorej fáze sa nachádza súdny proces).
Mediácia je diskrétna a všetky zúčastnené strany sú povinné v zmysle zákona o mediácii zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s mediáciou.

Na čo sa zameriavame?

Často kladené otázky

Mediácia ako taká nie je v povedomí občanov Slovenskej republiky tak rozšírená, ako je tomu v zahraničí. Často sa preto stretávame s rôznymi otázkami, ktoré vám môžu uľahčiť a zodpovedať prípadné nezrovnalosti.

Čo je to mediácia?

Mediácia je alternatívny spôsob riešenia sporov v civilnom práve. Ide o mimosúdnu činnosť, pri ktorej sporové strany, ktoré sa rozhodnú zúčastniť na mediačnom procese, riešia svoj spor prostredníctvom nezávislého mediátora. Mediátor je pritom nestranná a nezávislá osoba, ktorá im pomáha vyriešiť vzájomný spor a dospieť k obojstranne výhodnej dohode a ukončeniu sporu.

Môžem mediáciu využiť aj pri prebiehajúcom súdnom konaní?

Jedným z motivačných faktorov pre využitie mediácie vyplývajúcich zo zákona je, že mediáciu možno použiť v ktorejkoľvek fáze sporu i po začatí súdneho konania, pričom ak sa mediáciou dospeje k dohode pred či v priebehu pojednávania alebo v zmierovacom konaní, vráti sa účastníkom stanovená percentuálna čiastka zaplateného poplatku súdu.

Je mediácia verejné konanie ako pred súdom?

Nie, mediácia je podľa zákona neverejná a stretávajú sa pri nej iba sporové strany a osoba mediátora. V určitých prípadoch a po súhlase všetkých zúčastnených strán môže byť k mediácii prizvaná aj tretia osoba ako napríklad súdny znalec, psychológ, starosta obce a pod. Verejnosť sa na mediácii zo zákona nezúčastňuje.

Musí mediátor zachovávať mlčanlivosť?

Mediátor, osoby zúčastnené na mediácii a iné fyzické osoby prizvané mediátorom alebo osobou zúčastnenou na mediácii (spomínaný znalec či psychológ) sú povinné, ak sa strany nedohodnú inak, zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s mediáciou. Ak sa vedie súdne konanie, rozhodcovské konanie alebo obdobné konanie o náhradu škody podľa § 4 ods. 6 Zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii, nie je mediátor viazaný povinnosťou mlčanlivosti v rozsahu, ktorý je potrebný na posúdenie porušenia povinnosti mediátora.

Musím sa pri medácii stretnúť s druhou stranou?

Chápeme, že život prináša rôzne náročné situácie, ktoré často znamenajú prekážku v komunikácii. V takom prípade môže mediátor navrhnúť účastníkom konania tzv. “kyvadlovú mediáciu”, čiže oddelené stretnutia, ktoré zabezpečia vyrovnanosť a urovnanie sporu bez nutnosti stretnúť sa s druhou stranou. Rovnako je možné využiť inštitút tzv. “online mediácie”.