Čo je to mediácia?

Mediácia je alternatívny spôsob riešenia sporov v civilnom práve. Ide o mimosúdnu činnosť, pri ktorej sporové strany, ktoré sa rozhodnú zúčastniť na mediačnom procese, riešia svoj spor prostredníctvom nezávislého mediátora. Mediátor je pritom nestranná a nezávislá osoba, ktorá im pomáha vyriešiť vzájomný spor a dospieť k obojstranne výhodnej dohode a ukončeniu sporu.

Výsledkom úspešnej mediácie je dohoda zúčastnených strán, a teda vyriešenie konfliktu – vyriešenie sporu. Mediácia je rýchla, efektívna a finančne lacnejšia mimosúdna dohoda ako súdny spor, ktorý môže trvať niekoľko rokov a výsledkom nemusí byť spokojnosť strany, ktorá spor vyhrá súdnou cestou. Prostredníctvom mediácie strany môžu urovnať spor spôsobom a za podmienok, ktoré sú im vnútorne blízke a vedú k spokojnosti všetkých zúčastnených strán.

Mediácia je dobrovoľný proces, na ktorej sa strany zúčastňujú z vlastnej vôle a funguje na princípoch dôvernosti a mlčanlivosti. Mediačný proces je jednou z najbežnejších foriem riešenia sporov aj v západných krajinách ako napríklad Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, ale aj v USA alebo Austrálii.

Výhody mediácie

 • dobrovoľnosť (strany zúčastnené na mediácii sa jej zúčastňujú dobrovoľne, a teda je predpoklad, že dôjde k vzájomnej dohode)

 • rýchlosť a efektivita riešenia sporu

 • diskrétnosť a zachovávanie mlčanlivosti (mlčanlivosť musí zachovávať nielen mediátor, ale aj zúčastnené strany)

 • mediačná dohoda môže mať aj exekučný titul

 • možnosť vykonania mediácie aj v prípade už prebiehajúceho súdneho sporu (v takom prípade je možné vrátenie nákladov za súdne poplatky v závislosti od štádia súdneho procesu)

 • nižšie finančné náklady oproti súdnemu konaniu

 • neverejnosť mediačného konania a flexibilita riešenia

 • možnosť oddelenej tzv. “kyvadlovej mediácie”

 • strany zúčastnené na mediačnom procese sú si rovné a rovnoprávne

Nevýhody mediácie

 • dobrovoľnosť (môže byť aj nevýhodou mediácie v prípade, ak sa jedna zo strán rozhodne mediačný proces ukončiť, nie je možné v ňom pokračovať)

 • malá informovanosť (v krajinách V4 je doposiaľ tento inštitút málo známy a v praxi je jeho využívanie “obmedzené” kvôli nedostatočnej informovanosti verejnosti)

Môže mediáciu nariadiť súd?

V zmysle ustanovení § 170 ods. 2 Zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok je uvedený, že ak je to možné a účelné, súd sa pokúsi o vyriešenie sporu zmierom, prípadne stranám odporučí, aby sa o zmier pokúsili mediáciou. To znamená, že pred prvým pojednávaním môžu byť účastníci konania vyzvaní, aby sa zúčastnili na informatívnom stretnutí u mediátora zapísaného v registri mediátorov. Pokiaľ je mediácia úspešná, nie je potrebné pokračovať v súdnom konaní a účastníkom konania sa môžu vrátiť už uhradené súdne popolatky a to až do výšky 90% z ich pôvodnej hodnoty

Aké spory sú vhodné na mediáciu?

Rodinné spory

 • Spolunažívanie medzi manželmi

 • Príprava podkladov pre rozvod manželstva

 • Rozdelenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode

 • Zverenie dieťaťa do starostlivosti rodiča

 • Úprava styku maloletého dieťaťa s druhým rodičom

 • Spory súvisiace s dedičským konaním

Občianske spory

 • Spory súvisiace s občianskym alebo susedským spolunažívaním

 • Komunitné spory

 • Spory súvisiace so spoločenskými zvieratami (psy, mačky, hady a pod.)

 • Poškodzovanie cudzieho majetku

 • Správa cudzieho majetku

 • Rušenie nočného kľudu

Pracovné spory

 • Mobing na pracovisku

 • Bossing na pracovisku

 • Šikana na pracovisku

 • Nezhody s kolegami a v pracovnom procese

 • Nevhodné pracovné prostredie

 • Strata angažovanosti, motivácie a efektivity pracovníkov

 • Ukončenie pracovného pomeru

Školská a rovesnícka mediácia

 • Konflikty medzi žiakmi/študentmi navzájom

 • Konflikty vo vzťahu žiaka/študenta a pedagógmi

 • Konflikty vo vzťahu žiaka/študenta a rodičov

 • Konflikty vo vzťahu rodič a pedagóg

 • Konflikty vo vzťahu rodič a vedenie školy

 • Možnosť využitia “peer” mediácie medzi žiakmi/študentmi

Obchodné spory

 • Dodávateľsko-odberateľské spory

 • Nedodržiavanie obchodných zmlúv

 • Porušovanie obchodných zmlúv

 • Splácanie záväzkov

 • Spokojnosť zákazníkov

 • Problémy súvisiace s reklamačným procesom