Konzultácie / Poradenstvo / Mediačná a administratívna činnosť

OSOBNÁ KONZULTÁCIA

PORADENSTVO

35/hod.

Základná poradenská a konzultačná činnosť k možnostiam mimosúdneho riešenia právnych sporov, navrhovanie riešení a analýza vzniknutého problému. Nejedná sa o právne poradenstvo spadajúce pod služby advokátskych kancelárií a advokátov. Cena je uvedená za každú začatú hodinu.

Objednať teraz

ONLINE KONZULTÁCIA

PORADENSTVO

20/hod.

Základná poradenská a konzultačná činnosť k možnostiam mimosúdneho riešenia právnych sporov, navrhovanie riešení a analýza vzniknutého problému online formou. Nejedná sa o právne poradenstvo spadajúce pod služby advokátskych kancelárií a advokátov. Cena je uvedená za každú začatú hodinu.

Objednať teraz

TEL. KONZULTÁCIA

PORADENSTVO

15/hod.

Základná poradenská a konzultačná činnosť k možnostiam mimosúdneho riešenia právnych sporov, navrhovanie riešení a analýza vzniknutého problému tel. formou. Nejedná sa o právne poradenstvo spadajúce pod služby advokátskych kancelárií a advokátov. Cena je uvedená za každú začatú hodinu.

Objednať teraz

POKUS O ZMIER STRÁN

VÝZVA NA MEDIÁCIU

35/hod.

Jednorázový poplatok, v cene ktorého je zaslanie mediačnej výzvy protistrane a prípadné dojednanie podmienok mediácie. Prevzatie sporu a agendy, naštudovanie písomností alebo iných podkladov dodaných klientom. Poplatok za túto službu je jednorázový a účtovaný na kusy.

Objednať teraz

MEDIÁCIA

MEDIAČNÉ KONANIE

60/hod.

Základná sadzba za vedenie mediačného konania za každú začatú hodinu mediácie. V rámci ceny nie sú zahrnuté náklady, ktoré môžu byť inak účelne vynaložené a v prípade potreby budú účtované iba po predošlom odsúhlasení stranami sporu. Cena je uvedená za každú začatú hodinu.

Objednať teraz

VÝJAZD MEDIÁTORA

MEDIAČNÉ KONANIE

75/hod.

V prípade, že je to účelné, mediátor môže so stranami podniknúť výjazd na iné miesto ako je mediačná kancelária. Účtovaná je hodinová sadzba a zároveň aj náklady spojené s presunmi v podobe pohonných hmôt a amortizácie vozidla. Cena je uvedená za každú začatú hodinu.

Objednať teraz

ŠPECIÁLNA MEDIÁCIA

MEDIAČNÉ KONANIE

115/hod.

Špeciálna mediácia, pri ktorej je potrebná účasť nezávislého advokáta, konzultanta, psychológa a pod. Táto špeciálna mediácia sa využíva iba v prípadoch, ak to okolnosti umožňujú a vyžadujú a po predošlom odsúhlasení oboma stranami sporu. Cena je uvedená za každú začatú hodinu.

Objednať teraz

Doplňujúce informácie k cenníku:

Začatie mediačného konania, prevzatie sporu, agendy, naštudovanie písomností 35 € / jednorázovo
Zápis Dohody o začatí mediácie do Knihy mediácií 5 € / jednorázovo
Vyhotovenie potvrdenia o odmietnutí mediácie druhou stranou pre účely ďalšieho súdneho konania 15 € / ks
Vyhotovenie potvrdenia o ukončení mediácie v predmediačnej fáze pre účely ďalšieho súdeho konania 15 € / ks
Vyhotovenie potvrdenia o účasti na mediácii osobám prizvaným k mediácii 15 € / ks
Spísanie mediačnej dohody 30 € / za každú začatú stranu

Začiatok a ukončenie mediácie sa vyznačuje v zápise z mediačného konania (aj mimo mediačnej dohody) a má korešpondovať s účtovanou odmenou podľa účtovného dokladu a je u mediátora jeho prílohou.

Uvedené hodinové sadzby sa účtujú za každú začatú (aj neúplnú) hodinu mediačného konania. V prípade sadzieb za vystavenie potvrdení a dokumentov sa účtuje za každú začatú (aj neúplnú) stranu.

Cenu je možné stanoviť aj dohodou na základe konzultácie medzi mediátorom a účastníkmi mediačného konania.

V prípade odmietnutia riešenia sporu mediáciou druhou stranou, je vystavenie potvrdenia o odmietnutí mediácie druhou stranou pre stranu iniciujúcu mediáciu spoplatnené sumou 15€ za každé vystavené potvrdenie.

V prípade odmietnutia riešenia sporu mediáciou druhou spornou stranou sa jednorazové poplatky,  ani iné poplatky uhradené stranou iniciujúcou mediáciu, nevracajú.

Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie alebo vykonanie tejto služby.

Výška odmeny, termín a spôsob úhrady odmeny za vykonanie mediátorských služieb sa dohodne písomne medzi mediátorom a účastníkom/účastníkmi mediácie.

Dohodnutá cena je odmenou mediátora za výkon mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v záujme riešenia prípadu účastníka, ktoré mediátor účtuje osobitne.

V rámci odmeny mediátora je možné využiť platbu v hotovosti alebo prevodom na bankový účet.

Strany zúčastnené na mediácii sa dohadujú na tom, ktorá strana a v akom pomere bude odmenu mediátora hradiť.

Uvedené hodinové sadzby sa účtujú za každú začatú (aj neúplnú) hodinu mediačného stretnutia.

Všetky ostatné ďalšie náklady, ktoré môžu vzniknúť s výkonom mediácie, budú znášať osoby zúčastnené na mediácii (napr. cestovné, ubytovanie, prenájom rokovacích priestorov) a budú im vopred oznámené a odsúhlasené.

V naliehavých a neodkladných prípadoch a za prácu počas víkendov a vo sviatky sa k základnej sadzbe pripočítava poplatok vo výške 30% zo základnej sadzby celkovej sumy.

Všetky uvedené služby je potrebné si vopred telefonicky dohodnúť a odkonzultovať.

K všetkým uvedeným cenám sa neúčtuje DPH. Uvedené ceny sú vrátane DPH.