Mediácia

Vyriešte svoje problémy a spory rýchlo, efektívne a bez nutnosti podávania žaloby na súd. Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.

Viac informácií
MEDIAČNÝ PROCES NA SLOVENSKU

Čo je mediácia?

Mediácia je alternatívny spôsob riešenia sporov v civilnom práve. Ide o mimosúdnu činnosť, pri ktorej sporové strany, ktoré sa rozhodnú zúčastniť na mediačnom procese, riešia svoj spor prostredníctvom nezávislého mediátora. Mediátor je pritom nestranná a nezávislá osoba, ktorá im pomáha vyriešiť vzájomný spor a dospieť k obojstranne výhodnej dohode a ukončeniu sporu.

Výsledkom úspešnej mediácie je dohoda zúčastnených strán, a teda vyriešenie konfliktu – vyriešenie sporu. Mediácia je rýchla, efektívna a finančne výhodnejšia mimosúdna dohoda ako súdny spor, ktorý môže trvať niekoľko rokov a výsledkom nemusí byť spokojnosť strany, ktorá spor vyhrá súdnou cestou. Prostredníctvom mediácie strany môžu urovnať spor spôsobom a za podmienok, ktoré sú im vnútorne blízke a vedú k spokojnosti všetkých zúčastnených strán.

Mediácia je dobrovoľný proces, na ktorej sa strany zúčastňujú z vlastnej vôle a funguje na princípoch dôvernosti a mlčanlivosti. Mediačný proces je jednou z najbežnejších foriem riešenia sporov aj v západných krajinách ako napríklad Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, ale aj v USA alebo Austrálii.

V spolupráci so Slovenským mediačným centrom sa sústreďujeme aj na spotrebiteľské spory ako alfternatívnu formu riešenia sporov.

Výhody mediácie:

  • dobrovoľnosť

  • nižšie finančné náklady oproti súdnemu konaniu

  • rýchlosť a efektivita riešenia sporu

  • neverejnosť konania a flexibilita riešenia

  • diskrétnosť a mlčanlivosť zúčastnených strán

  • možnosť oddelenej mediácie

  • možnosť vystavenia exekučného titulu

  • rovnosť a rovnoprávnosť zúčastnených strán

  • možnosť mediácie aj v prípade prebiehajúceho súdneho sporu

  • výsledná mediačná dohoda nepredstavuje prekážku “res iudicata”

dohoda

Aktuality z prostredia práva a mediácie

Buďte informovaní o najnovších aktualitách z oblasti práva a mediácie, či príbuzných odborov. Neustále vzdelávanie sa v tejto oblasti vám môže pomôcť v praktickom živote a priniesť veľa užitočných informácií.

oblasť pôsobenia PRI MEDIÁCII

Mediácia vo viacerých oblastiach

Prostredníctvom mediačného konania dokážeme zabezpečiť riešenie rôznych sporov v čo najkratšom možnom čase a formou “win-win”, čo je predpokladom a základom dobrej mediácie. V rámci mediačného konania je preto možné riešiť širokú škálu sporov z civilného práva.

Zobraz všetko

Spotrebiteľské spory

Pri mediácii sa venujeme aj alternatívnemu riešeniu spotrebiteľských sporov vďaka spolupráci so Slovenským mediačným centrom. Mediácia spotrebiteľského sporu nemôže trvať dlhšie ako 90 dní. Po tejto dobe je konanie automaticky skončené. Nie je možné predĺženie ani v zložitých prípadoch. Ide o mimosúdne riešenie sporu.

VIAC INFORMÁCIÍ

Rodinné spory

Manželské spolunažívanie, rozvody, rozdelenie BSM po rozvode, zverenie dieťaťa do starostlivosti rodiča, úprava styku maloletého dieťaťa s druhým rodičom, spory súvisiace s dedičským konaním atď.

Občianske spory

Občianske a susedské spolunažívanie, spory v rámci komunity, spory súvisiace so spoločenskými zvieratami, poškodzovanie cudzieho majetku, správa cudzieho majetku, rušenie nočného kľudu atď.

Pracovné spory

Mobing, bossing a prípadná šikana na pracovisku, nezhody s kolegami, nevhodné pracovné prostredie, strata angažovanosti pracovníkov a ich motivácie, ukončenie pracovného pomeru atď.

Školská a rovesnícka mediácia

Rieši konflikty medzi žiakmi navzájom, medzi pedagógmi, vo vzťahu k rodičom ale aj k vedeniu školy. Možnosť využitia “peer mediácie” medzi žiakmi a študentmi atď.

Obchodné spory

Dodávateľsko-odberateľské spory, nedodržiavanie alebo priame porušovanie obchodných zmlúv, splácanie záväzkov, spokojnosť zákazníkov atď.

Spory z oblasti verejnej správy

Spory súvisiace s orgánmi verejnej správy a verejnej moci, enviromentálne spory, čierne skládky, útulky a pod.


Spolupráca a mediácia

EEDA
EIDV
euroelite